Дейност

Ние вече над шест години се занимаваме с регистрация на ООД, ЕООД, АД, еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел и други видове юридически лица. За това време ние автоматизирахме и оптимизирахме процеса на подготвяне на всички необходими документи, както и действията си пред съответните инстанции. Ние осъществяваме пълно представителство пред Агенция по вписвания - Търговски регистър с цел бързо, ефективно и коректно вписване на желаните от нашите клиенти корпоративни вписвания и промени.

Кои сме ние?

Съдържанието на сайта и авторските права са собственост на Евелина Младенова, а домейнът - на лцието, посочено в whois или в декларацията за поверителност. Не сме регистрирани по ЗДДС. Логото на сайта изписва думата "Interform" за да означи спецификата на сайта и предназначението му, свързано с попълването на разработените от нашите програмисти форми с цел бързо, лесно и коректно снемане на данните на нашите клиенти, желаещи да регистрират ООД или ЕООД. Ние извършваме формалната подготовка на документацията, нужна при регистрацията, консултираме клиентите си при избора на банка, насрочваме срещи и осигуряваме съдействието на нотариус. За дейността, свързана със заявяването на ЕООД и ЕООД в Търговския регистър ние ползваме услугите на адвокати, които действат на база подписано от клиентите ни пълномощно.

Услуги

Освен регистрация на ООД и ЕООД, ние предлагаме и пълен комплект услуги, свързани с вписване на последващи корпоративни промени на вече вписаните дружества. В случай, че желаете да промените управителя, адреса или предмета на дейност на едно вече регистрирано ООД, можете да се обърнете към нас за съдействие. Ние ще Ви помогнем да продадете фирмата си или само част от дяловете си в нея. Ние извършваме и услуги, свързани с регистрация на търговска марка, можем да Ви снабдим с удостоверение за актуално състояние, да публикуваме годишния финансов отчет на Вашата фирма, да регистриртаме клон или просто да проучим определено дружество, с което желаете да договаряте.