Какво се случва след като минете през офиса ни и подпишете подготвените от нас документи?

След като подпишете подготвените от нас декларации, протоколи, учредителни актове, договори и след като получим банковите документи, ние се заемаме със същинските действия по регистрацията:

- Заплащаме дължимата държавна такса. Държавната такса за регистрация на ООД или ЕООД е 110 лв., освен в случаите когато заявлението се подава по електронен път. В тези случаи, на основание чл. 12, ал. 2 ЗТР, ние ползваме отстъпка в размер на 50%. Подаването по електронен път улеснява работата на служителите в Агенцията неколкократно.

- Сканираме цялата налична документация. Именно в това е смисълът държавната такса да е намалена наполовина. Вместо служителите на Търговския регистър да сканират и подреждат в електронната система всички приложения, ние правим това вместо тях. Става въпрос за около 10 документа. Ние сканираме тези документи и ги въвеждаме директно в системата на Търговския регистър с електронен подпис. Нещо повече, вместо служителите да преписват всички данни от попълнените на хартия заявления, ние попълваме заявленията по електронен път директно през сайта на Агенцията по вписвания. Така длъжностното лице само проверява подадените от нас данни и приложените сканирани документи за съответствие и одобрява вписването.

- Попълваме и подаваме заявление А4 за регистрация на ООД/ЕООД. След като заплатим намалената държавната такса в размер на 55 лв., ние попълваме електронна форма А4, с която заявяваме всички обстоятелства, свързани с Вашето ООД или ЕООД. Тази форма е достъпна от сайта на Търговския регистър. Всяко лице може да я попълни, но за да я подаде е нужно да се идентифицира в системата на Регистъра с електронен подпис. Следва да се има предвид също, че не всяко лице, което притежава електронен подпис може да подаде заявление по електронен път. Това може да бъде само управителя на ООД/ЕООД или упълномощен от него адвокат. Не може заявлението да бъде попълнено и подадено от счетоводителя или съдружник, който не е управител.

- Получаваме входящ номер. Уеб-системата на сайта на Търговския регистър генерира входящ номер за всяко едно подадено заявление за регистрация на ООД или ЕООД. Входящият номер на заявлението съдържа годината, датата и часа на подаването му.

 

Колко време отнема регистрацията на ООД или ЕООД?

- Процедурата по регистрацията на ООД/ЕООД трае поне 3 работни дни. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за търговския регистър, длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго. Т.е. дори да иска, длъжностното лице няма право да се произнесе по заявлението ако не са изтекли тези поне 3 работни дни от подаване на заявлението.

- Можем ли да забързаме процедурата? С други думи, въпросът е дали ние можем да направим така, че Вашето ООД/ЕООД да бъде регистрирано преди другите такива, които са подадени същия ден? Съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за търговския регистър заявленията за вписване, заличаване и обявяване и актове се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им. Това означава, че електронна система генерира входящите номера и няма как длъжностното лице да се произнесе по едно заявление, което има по-късен входящ номер от друго, по което няма произнасяне. С други думи след изтичане на третия работен ден, считано от датата на входящия номер, длъжностните лица започват да разглеждат заявленията, които са подадени след изтичането на срока по реда на подаването им.

 

Как да проверявате движението на документите си за регистрация на ООД или ЕООД в сайта на Търговския регистър?

Зареждате сайта на Търговския регистър от уеб-адрес http://www.brra.bg

 

 

 

 

 


 

 

От менюто в лявата част избирате "Справки". Ако получите съобщение в браузера си, че връзката е несигурна, декларирате, че разбирате опасностите и добавяте сайта като изключение за да може да продължите.

 

 

 


 

 

Потвърждавате изключението /за Мозила/.

 

 

 

 


 

 

Отново от менюто вляво избирате "Документи без партида".

 

 

 

 


 

Въвеждате анти-спам кода в букви и цифри и задавате периода от датата, на която сте подписали документите до следващите 1-2 дни. След това изписвате името на Вашето ООД или ЕООД и натискате "Търси".

 

 

 

 


 

Ще можете да видите входящия номер на вашето заявление и неговия статус. Първите 8 цифри от номера представляват годината месеца и деня на подаването на заявлението. Статусът "Обработва се" означава, че документите все още не са разгледани от длъжностното лице.

 

 

 

 


Статусът може да е и различен от "Обработва се". Ако статусът е "Изчакване на 3-дневен срок", това значи че заявлението е разгледано от длъжностното лице, но макар да е разгледано, то изчаква произнасяне по него на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за търговския регистър. Това означава, че заявлението е в рамките на 3-дневния срок, но не дава указания дали е в първия или в третия ден. Ако статусът е "Указания от дата XX", това означава че длъжностното лице е намерило някакви нередовности и е дало указания, които следва да бъдат изпълнени в тридневния срок. В случай, че указанията бъдат изпълнени в тридневния срок, длъжностното лице ще се произнесе в този срок. Указанията се изпълняват с допълнително заявление Ж1. Ако статусът е "Изчакване на 3-дневен срок - Указания от дата XX" - това означава, че указанията са вече изпълнени и е подадено заявление Ж1, по което се очаква произнасяне в тридневния срок.При всички положения, независимо дали има или няма нередовности, произнасянето по заявленията става в след изтичане на тридневния срок. Този срок е предвиден именно с цел наличието на някакви нередовности да не забавя произнасянето в сравнение със заявленията, по които няма нередовности.