Законова рамка

Съгласно чл. 113 от Търговския закон дружество с ограничена отговорност (ООД) може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Съгласно чл. 116, ал. 2 ТЗ когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението "еднолично ООД". От тези две разпоредби става ясно, че едно ООД може да се състои:

а/ От едно лице - когато едно ООД се състои от повече от едно лице, то се нарича "ООД" - ограничено отговорно дружество.
б/ От повече от едно лице - когато едно ООД се състои само от едно лице, то се нарича "ЕООД" - еднолично ограничено отговорно дружество.

Разлика между ООД и ЕООД

Между ООД и ЕООД няма никаква разлика - те представляват една и съща правна форма. Единствената разлика е в броя на съдружниците - един или повече. Има разлика между ООД и ЕТ (едноличен търговец), между ООД и АД (акционерно дружество), между ООД и СД (събирателно дружество) - това са различни правни образувания, с различен правен статут. Т.е. ООД и ЕООД са едно и също нещо с тази разлика, че ООД-то се състои от поне двама съдружници, а ЕООД-то - само от един. ЕООД също се нарича и има качеството "дружество", макар да се състои от едно лице.

След като ЕООД-то е едно физическо лице, защо е нужно да се регистрира ЕООД, вместо лицето просто да бъде себе си?

Едно физическо лице няма качеството търговец преди да извърши съответната регистрация по Търговския закон. Търговския закон обаче изисква при регистрацията си лицето да посочи определена, предвидена в него правна форма, под която то ще упражнява дейността си вече като юридическо лице. В случаите когато едно физическо лице желае да бъде самостоятелно, вместо да работи в съдружие с други лица, то може да избира между 2 от предвидените в Търговския закон правни форми: ЕООД и ЕТ.

ЕООД или ЕТ?

Еднолично ограничено отговорно дружество или едноличен търговец? Много хора си задават този въпрос преди да започнат да се занимават с търговска дейност. Истината е, че ЕТ е остаряла правна форма, която почти никой вече не избира. Това обаче не означава, че никой не ползва тази правна форма. В изминалите десетилетия бяха регистрирани множество ЕТ, които развиха сериозна дейност и продължават да работят като такива. Някои от най-оборотните предприятия в определени сектори и в момента са ЕТ. При много от тях преминаването от ЕТ в ЕООД е свързано с множество затруднения, които управлението на тези предприятия не вижда смисъл да си причиняват.

ЕООД има някои съществени предимства пред ЕТ, свързани не само с данъчното облагане, но и с отговорността. Едно ЕООД само носи отговорност за задълженията си, т.е. собственикът на капитала не носи отговорност за задълженията на дружеството или по-точно тази отговорност е ограничена до размера на дяловата вноска в капитала на дружеството. Това означава, че ако хипотетично едно ЕООД не може да погаси свое задължение към свой кредитор, кредиторът ще може да атакува единствено ЕООД-то, но не и неговия собственик. Т.е. ако едно лице, което работи през ЕООД се окаже в пазарен срив, инфлация или просто се окаже слаб търговец, собственикът няма да загуби нито дома си, нито автомобила си, нито банковата му сметка ще бъде запорирана. Но ако той е ЕТ, всеки един кредитор ще може да насочи съдебното изпълнение и върху личното имущество на физическото лице.

Изисквания за регистрация на ООД и ЕООД

Изискванията за регистрация на ООД и ЕООД са едни и същи, както и държавните такси. Единствената разлика е, че при ООД съдружниците са двама. Това не означава, че трябва и управителите да са двама, съответно да се внасят осигуровки за двама. Управител може да е само един от съдружниците, като само той ще се подписва от името на ООД. Двама съдружници не могат да регистрират ЕООД.