Обявяване на годишен финансов отчет - цена: 80 лв.

Какъв е срока за обявяване на ГФО?  Каква е глобата?

Търговските дружества (ООД, ЕООД, АД) са длъжни да изготвят и обявят в търговския регистър своите годишни финансови отчети (ГФО) за предходната година.

Срокът е най-късно до 30-ти Юни. До 2016 година, органите на НАП не налагаха глоби за търговците, които не бяха обявили годишните си финансови отчети. През 2017 г. държавата започна да санкционира търговците, вкл. и тези които не извършват стопанска дейност. Неизвършването ан търговска дейност не е основание търговецът да се освободи от задължението да подаде финансовия си отчет за обявяване в Търговския регистър.

Глобите за първо нарушение са както следва:

- за длъжностното лице (управител, директор) – от 500 до 2000 лева;
- за дружеството или едноличния търговец - от 500 до 3000 лева.

При второ нарушение, глобите са в двоен размер.

Подават ли едноличните търговци финансов отчет в Търговския регистър?

ЕТ не са длъжни да публикуват годишните си финансови отчети ако не подлежат на независим финансов одит. В случай, че предприятието е малко, най-вероятно не сте задължени да обявявате ГФО. На независим финансов одит подлежат ЕТ, които имат:

- балансова стойност на активите към 31.12 – 2 милиона лв;
- нетни приходи от продажби за годината – 4 милиона лв;
- средна численост на персонала за годината – 50 души.

Какво ни е нужно, за да публикуваме ГФО?

а/ В случай, че сте ЕООД, в което сте собственик и управител:

- Вие трябва да се обърнете към счетоводителя си, за да ви подготви за вписване годишния финансов отчет на дружеството, който да бъде подписан от управителя, съставителя и да бъде подпечатан;
- С изготвения ГФО, да посетите нашия офис. Ние ще изготвим всички останали документи и ще обявим финансовия отчет в Търговския регистър.
Крайна цена: 80 лв.

б/ В случай, че сте ООД, в което сте собственик и управител:

- Вие трябва да се обърнете към счетоводителя си, за да ви подготви за вписване годишния финансов отчет на дружеството, който да бъде подписан от управителя, съставителя и да бъде подпечатан;
- Да се свържете с нас. Ние ще изготвим всички останали документи, които ще разпишете и ще обявим финансовия отчет в Търговския регистър.
- Крайна цена: 80 лв.

в/ В случай, че сте съдружник в ООД или ЕООД, но не сте управител:

- Трябва да се свържете с управителя, за да посети офиса ни. Управителят е представител на дружеството и е единственият, който може да подпише нужните за обявяване на ГФО документи.